Partnerzy

Fundacja Zastopuj

Profilaktyka – to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka czy dorosłego przed zakłóceniami rozwoju czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne. Wszystkie nasze zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrej skutecznej komunikacji. Pozytywnych relacji opartych na . więziach chrześcijańskich „będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii. Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

Liga Biblijna w Polsce

Liga Biblijna jest ponadwyznaniową, chrześcijańską organizacją misyjną, której początki sięgają roku 1938. Zasięgiem objęła ponad 80 krajów świata na wszystkich kontynentach, a dzięki staraniom jednego z liderów o wielkim sercu dla Polski w 2001 roku działalność rozpoczęła również u nas.
Naszym powołaniem odebranym od Boga jest umiejscawianie spisanego Słowa Bożego w rękach ludzi i nauczanie zawartych w nim prawd w sposób prosty i przyjazny, aby dzięki temu ludzie pobudzeni przez Ducha Świętego zostali przyprowadzeni do społeczności z Chrystusem i Jego Kościołem. Szczególnie zależy nam na tym, aby cel był osiągany poprzez pojedynczych, przygotowanych do tej służby chrześcijan, którzy nie tylko dzielą się dobrą informacją, ale przede wszystkim prowadzą innych do uczniostwa.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce jest dobrowolną organizacją świeckich chrześcijan działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie popularyzacji wartości chrześcijańskich. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20, poz.104) oraz na podstawie statutu. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja Biblii jako świętego Bożego Słowa w polskim społeczeństwie. Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez bezpłatne umieszczanie Biblii lub jej części /Nowy Testament/ lub /Nowy Testament z Psalmami/ w hotelach, szkołach, zakładach karnych i innych instytucjach tego typu oraz rozprowadzanie jej do użytku indywidualnego.

Nowa Nadzieja

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych
Terapia uzależnień: od alkoholu, narkotyków, papierosów, hazardu, pornografii, internetu.
Celem Ośrodka Nowa Nadzieja jest niesienie skutecznej pomocy osobom uzależnionym w wyjściu z problemu i prowadzeniu trzeźwego życia poza ośrodkiem
Janowice Wielkie, ul. Sportowa 5
tel. 75 57 15 166 - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30

coffeehouse_logo_sw
Punkt Konsultacyjny - terapeuta Ryszard Martosiński

Wałbrzych , Al. Podwale 1
punkt czynny w każdy piątek w godz. 18-20
tel. 604 556 598


Jesteś opuszczony(a) lub samotny(a)? Masz problem z nałogiem? Masz styczność z przemocą w rodzinie?
Przyjdź porozmawiać, pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych

Cele stowarzyszenia to: przygotowywanie i wyposażanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnienie rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych i ich rodzin, objęcie opieką charytatywno-opiekuńczą i duchową osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc lokalnym kościołom w opiece duszpasterskiej nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, propagowanie i wdrażanie form edukacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych, propagowanie i wdrażanie różnych form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, edukacja pod kątem zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie kościoła, rozszerzanie kręgu osób zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wspieranie ich rozwoju osobistego, wspieranie inicjatyw służących integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem na płaszczyźnie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, działalność społeczno-kulturalna, reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Zobaczyć Razem - Misja na rzecz ludzi z dysfunkcją narządu wzroku

Jej celem jest pomoc osobom z różnego rodzaju dysfunkcją wzrokową w ich fizycznych, społecznych i duchowych potrzebach, umożliwienie im równouprawnionego dostępu do życia w społeczeństwie w każdym jego aspekcie.
Zobaczyć Razem jest inicjowana przez norweską Chrześcijańską Fundację "Bezpieczne Schronienie".

Kontakt w Polsce:
Robert Martyniak - przedstawiciel i doradca
Telefon: 602 105 899
Proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 17-21
E-mail: martyniakar@o2.pl